Veel aandacht voor Mozaïek Dommelvallei tijdens IABR

Veel aandacht voor Mozaïek Dommelvallei tijdens IABR

Veel aandacht voor Mozaïek Dommelvallei tijdens IABR

Tijdens de achtste editie van de Internationale Architectuur Biënnale 2018 (IABR) in Rotterdam was er veel interesse voor de praktijk gebiedsontwikkeling van Mozaïek Dommelvallei (MD). Aan belangstelling geen gebrek tijdens een tweetal door MD in samenwerking met het Rijksatelier georganiseerde rondleidingen. CdK Wim van de Donk, gedeputeerde Erik van Merrienboer, provincieambtenaren en leden van de initiatief-, stuur- en expertgroep hebben hier aan deelgenomen.

Op de website van ‘De architect’ staat een artikel over de IABR, met o.a. een foto waar de expositie van MD mooi in beeld komt. Download hier dit artikel.

Belang van ruimtelijke ordening van de bodem

De werksessie ‘Bodemkwaliteit stuurt het landschap’ ging over de kwaliteit van de bodem als sturend principe voor het grondgebruik. Tijdens deze sessie is de inbreng vanuit MD omarmt om een ‘position paper’ op te stellen om het belang van een gewogen ruimtelijke ordening van de bodem onder de politiek-bestuurlijke aandacht te krijgen. In omgevingsvisies (ook gemeentelijke) ontbreekt nog veelal een bodemparagraaf.

MD in Brainport Nationale actieagenda

Op 6 juli jl. stuurde de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de ‘Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio’ naar de Tweede Kamer. In hoofdstuk 5 over vestigingsklimaat (zie pag. 46) wordt het belang van MD voor het versterken van het (economisch) vestigingsklimaat genoemd.

Citaat: “Verkennen versterking aantrekkelijkheid landschappen – Als tegenhanger van de grootstedelijke dynamiek zijn een groene buitenruimte en aantrekkelijke landschappen essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Gelukkig zijn deze in Eindhoven en de regio volop aanwezig. We zetten in op een koppeling met energie-, gezondheid- en wateropgaven. In 2019 verkennen we hoe lopende trajecten – zoals het Natuurnetwerk Brabant (waarbij het Groenontwikkelfonds Brabant wordt ingezet), de Landschapstriënnale in 2020, Van Gogh Nationaal Park, Mozaïek Dommelvallei – het (economisch) vestigingsklimaat kunnen versterken.”

Zie ook de kamerbrief over de Brainport Nationale Actieagenda.