Ondersteunende Mozaïek-organisatie

Mozaïek Dommelvallei ondersteunt vooral initiatieven van onderaf: van idee, innovatieve denkrichting  tot concrete projectvoorstellen.

Bij de opstart in 2014 heeft een groep betrokken deskundigen uit samenleving en overheid zich opgeworpen partijen  uit de samenleving (burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden) te helpen bij het optimaliseren en/of realiseren van initiatieven door:

 • het leggen van onderlinge verbindingen met belangenpartijen, specialisten, opleidingen, e.d.
 • het desgewenst adviseren bij het beter of haalbaar maken van het initiatief
 • te helpen bij het leggen van contacten voor overheidsparticipatie (van experimenteerruimte tot cofinanciering)

Deze groep groeit, door het enthousiasme voor verandering, nog elke dag met Mozaïek-ambassadeurs en experts.

 

Ondersteunende en dienende  organisatie:

 

Initiatiefnemer(s)

De kracht van innovatie en verandering zit vooral in de samenleving. Om die reden krijgen initiatiefnemers uit die samenleving van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties én overheid ook het hoogste podium bij:

 • Inbrengen initiatieven en definiëren projectkansen.
 • Voorbereiden en uitvoeren van projecten.
 • Informeren – ook andere teams – over voortgang, beperkingen en projectstatus.

 

Experts in het Mozaïek- netwerk

Elke initiatiefnemer kan uit een nog steeds groeiende kennis- en expertisegroep putten met specifieke kennis op het gebied van bijvoorbeeld water, subsidies, communicatie en gebiedsontwikkeling.

 

 Stuurgroep Mozaïek Dommelvallei

Samengesteld uit vertegenwoordigers van de Manifestpartners, bewaakt en stimuleert de voortgang en de verbindingen tussen de initiatiefnemers, betrokken overheden en netwerkorganisaties.

Haar dienend ambassadeurschap richt zich op:

 • Vaststellen algehele criteria Mozaïek-projectinitiatieven
 • Stimuleren, ondersteunen bewaken projectvoortgang- en resultaten
 • Wegnemen van ongewenste beperkingen en blokkades
 • Aandragen ervaringen en leerpunten
 • Promoten werkwijze-van-onderaf

In de Stuurgroep hebben de volgende personen zitting:

 • Jan Kerkhof (voorzitter Initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei)
 • Ger van den Oetelaar (Streekhuis Het Groene Woud)
 • Jac Hendriks (Waterschap De Dommel)
 • Harry van Rooijen (wethouder Meierijstad)
 • Peter van de Wiel (wethouder gemeente Boxtel)
 • Jos van den Boogaart (AgriFood Capital/regio NoordOost Brabant)

 

Initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei

Een groep van betrokken Brabanders uit samenleving en overheid heeft zich in  2014 opgericht om het gedachtengoed Mozaïek Brabant uit te rollen voor de Dommelvallei tussen Eindhoven en Den Bosch. Voor de ondersteuning van initiatieven  begeleidt deze groep van professionals, ambtenaren en vrijwilligers het innovatieve planningssysteem en de vervolgprocessen:

Haar dienend ambassadeurschap:

 • Stimuleren, verbinden en regisseren Mozaïek-initiatieven
 • Voorlichting, promotie en uitdragen ervaringen
 • Bewaken van de van-onderaf-werkwijze en signaleren van ongewenste blokkades

Samenstelling Initiatiefgroep:

 • Jan Kerkhof (voorzitter)
 • Clemens Kerstholt (gemeente Meierijstad)
 • Paul van Dijk (Waterschap De Dommel)
 • Floris Alkemade (Rijksbouwmeester)
 • Rinus van der Heijden (vrijwilliger landschap en samenleving)
 • Arie Ras (gemeente Nuenen)
 • Anja de Wit (Waterschap De Dommel) 
 • Dick Veen (vrijwilliger, voorheen gemeente Heusden)

‘Niets gaat vanzelf‘: de Initiatiefgroep zal zich omvormen tot Frisdenkers zodra de ‘werkwijze Mozaïek Dommelvallei’ in de samenleving is verankerd. Op dat moment van loslaten zal zij haar frisdenkersrol in nemen en partijen en samenleving gevraagd en ongevraagd prikkelen met innovatieve ideeën en verbindingen.

 

Kwaliteitscommissie io

Een kwaliteitscommissie met een beperkt aantal sterke en veelzijdige experts bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het gedachtegoed Mozaïek Dommelvallei:

 • inhoudelijk advies aan de stuurgroep over soort en kwaliteit van initiatieven
 • portaal voor experimenteerruimte, afnemende regelgeving voor processen en aanbestedingen.

N.B. Status Kwaliteitscommissie: in oprichting en operationeel bij substantiële inzet van overheidsmiddelen.

 

Projectteam Het Groene Woud io

Het Groene Woud heeft als streeknetwerk een sterk uitvoeringsgericht management in huis. Naast het stimuleren van nieuwe initiatieven ‘Van onderaf’ zal zij ook de projecten managen op financiële en operationele voortgang en de communicatie en promotie verzorgen.

Het projectteam groeit in haar dienende rol als spin in het web voor Mozaïek Dommelvallei naar:

 • Mozaïek Loket voor coördinatie, vragen, acties
 • Organiseren van werkateliers en ondersteunen projecttrekkers
 • Verbinden, stimuleren, optimaliseren en uitwisselen van initiatieven en samenwerkingsconstructies tussen overheid, onderwijs en samenleving.
 • Promotie en communicatie (publiek, vakwereld, werkwijze, bijdrageregelingen, veranderingsprocessen t.b.v. omgevingsvisie)
 • Projectmanagement en verslaglegging voortgang (afwijkingen, ongewenste blokkades, successen, verbetermodellen)

 

Manifestpartners (bestuurders en Mozaïekmakelaars)

De manifestpartners hebben als ambassadeur of  Mozaïek-makelaar een verbindende rol, omarmen goede ideeën, durven te experimenteren en pakken kleilagen aan. Zij zijn de frontwerkers binnen de organisatie die de geest van de nieuwe Omgevingswet in praktijk brengen:

 • Initiëren en ondersteunen projecten cq projectpartners/partijen
 • Leggen verbindingen tussen private en publieke partijen.
 • Zij maken het gebiedsontwikkelingsproces mogelijk.
 • De Mozaïekmakelaars lopen voorop in het betrekken van de samenleving bij het realiseren van de Brabantse stip op de horizon.