Project: Duits Lijntje

Duits Lijntje

 

Aanleiding

Het Duits Lijntje vormt een van de gebiedsopgaven voor het programma Groen Blauw van AgriFood Capital. De ambitie van de regio is om duurzame verbindingen te realiseren tussen natuur en landschap, stad en platteland en economische maatschappelijke activiteiten om zo de groenblauwe structuren en identiteit van de regio te versterken.

Noordoost-Brabant wil in 2020 de slimste agri- en foodregio van Nederland zijn. Dit vraagt onder andere om ontwikkeling van goede infrastructuur, diversiteit in vestigingsmilieus voor ondernemingen en het versterken van de regio als aantrekkelijke leefomgeving. In oktober 2014 heeft de regio een uitvoeringsstrategie Groenblauwe Structuren vastgesteld. Daarin is de regionale ambitie verwoord: “Door groen (natuur en landschap) en blauw (water) te verbinden aan thema’s als economie, recreatie, cultuurhistorie, mobiliteit en verstedelijking wordt de identiteit van de regio versterkt en wordt bijgedragen aan een aantrekkelijke leef- en woonomgeving.”

De regio Noordoost-Brabant investeert in (het belang) van natuur-, landschap-, en wateropgaven. De opgaven maken daardoor steeds meer onderdeel uit van integrale gebiedsontwikkeling. Het groenblauwe casco wordt steeds vaker gezien als een randvoorwaardelijk ruimtelijk kwaliteitskader, waarbinnen de ontwikkelingen zich voegen. Groenblauw mag niet langer meer het sluitpost van de plannen zijn.

Het programma Groen Blauw bestaat uit meer dan tien gebiedsopgaven. Voor het Duits Lijntje zijn de volgende opgaven interessant om koppelingen te leggen:
– Dommelvallei
– Aa-dal

 

Voor de volledige projectbeschrijving, klik op onderstaande link (pdf):